https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

http://s7wvj4.jljgjx.cn

http://tpdxpz.toteach.cn

http://ikzfai.drbcroy.com

http://3ywpnb.ifsti.com

http://eylcbp.cnguangtai.com

http://5zkght.kmzgkj.cn

http://dykw7a.gbvh.com.cn

http://jesr5z.totiptap.com

http://a0mut5.rqhbtx.com

http://op49nz.amywc.com

孙大千:蔡当局拿“假新闻”当遮羞布 饮鸩止渴搞“自杀式行动”

2018-10-21 17:10 环球网
超变传奇网站 这是该大会首次走出欧洲在中国举办。

  【环球网综合报道】台当局领导人蔡英文日前声称,当局有立法管制所谓“假新闻”的想法。对此,台湾前“立委”孙大千发文认为,蔡英文当局正在进行一项饮鸩止渴的“自杀式行动”。

  据台湾《联合报》9月28日报道,孙大千说,如果凡是不爱听的新闻都是“假新闻”,拿“假新闻”来自我安慰、自我麻痹,将会失去自我检讨、自我改进的机会,然后“不知民间疾苦”。

孙大千评蔡当局做法(Facebook截图)

  孙大千表示,用“假新闻”当成“遮羞布”来安抚不满、缓和民怨是治标不治本的策略,短期或许可以暂时止痛,然而当病入膏肓之时,民情激愤必将累积成为滔天巨浪。他批评,民进党“不是正在自掘坟墓吗?”

  针对这一的观点,有岛内网友表示:“台湾的假新闻大部分都是民进党散发的!”

  

  蔡英文近期多次声称岛内有所谓“假新闻”,更称其中一部分来自大陆,还说大陆在台湾选举过程中制造所谓“假消息”造成台湾社会对立。

  然而台当局却有官员自己制造了“假新闻”。台“行政院秘书长”卓荣泰指19日声称,5月至今已经查出712则“假新闻”、“假消息”,平均一个月近180则。但“行政院”随后却说,假新闻应为503笔,平均每月约120多则。

  卓荣泰也因此被讽,一边计算“假新闻”一边制造“假新闻”。

  针对岛内所谓“假新闻”的论调,安峰山在9月26日的新闻发布会上对此回应表示,靠欺骗的手法愚弄台湾民众,注定是不可能得逞的。

  

  安峰山表示,我们历来不介入台湾地区的选举。但是,每逢选举,民进党及其当局为了掩饰他们执政不力,转移民众的批评,总会想方设法来造谣抹黑大陆,通过操弄对大陆的敌意和对立,破坏两岸关系,捞取他们选举的利益。这是他们惯用的政治操弄手法,也充分暴露了他们的政治本性。民进党当局的这些言论和做法,才是在制造和传播“假新闻”。

  安峰山说,多年来,到底谁在默默地为台湾同胞做好事,谁却在坏台湾同胞的好事,我想台湾同胞的心中自有一杆秤。靠欺骗的手法愚弄台湾民众,注定是不可能得逞的。

责编:付国豪
分享:

版权作品,未经环球网Huanqiu.com书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

推荐阅读

芥园西道兴姜里 铃铛阁大胡同 滨江道福华里 通州马坊村 浍滨街道
英山尖林场 老边区 周寨镇 南油大厦 底洞镇
早点项目加盟 早餐免费加盟 早点招聘 早餐系列 早点店加盟
网吧加盟 早餐饮品加盟 四川早点加盟 知名早餐加盟 特许加盟
粗粮早餐加盟 早点小吃加盟排行榜 早点加盟店排行榜 早点来早餐加盟 早点加盟品牌
山东早点加盟 北方早餐加盟 上海早点加盟 包子早餐加盟 凡夫子早餐加盟