https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

http://40ijwa.far4cars.com

http://pczomk.devdesco.com

http://px8dgi.zabronsky.com

http://mugwvh.ntdjgm.com

http://welh20.cq-sunkin.com.cn

http://mpstgz.heartpeas.com

http://xp5r1z.ycjtzn.com

http://6ewv0d.cq-sunkin.com.cn

http://ig9g0j.desunda.com

http://0jqvdk.eheeyf.com

注册

借助中博会平台拓展业务 香港企业成功进军内地市场

超变合击 民警提醒,恋爱自由不能强迫,更不能做违法的事,否则将面临法律的制裁。


来源:凤凰网广东综合

第十五届中博会境外参展商语录| 香港企业连续四年参展中博会的秘诀

第十五届中博会境外参展商语录| 香港企业连续四年参展中博会的秘诀

“经营生意,成功之道,除了努力、勤奋,亦要加上运气、天时、地利、人和。我好幸运地从认识中博会何局长和一班上下同心、能干的团队,踏上这平台,令我事业上一帆风顺。虽然现在暂时碰上全球经济不景的影响,经营生意比较困难辛苦,但凭着我自己的信念,执行我的宗旨和使命,永远做一个良心供应商,提供优质的保健产品给有需要的认识,令我们中国人有健康的身体。我们中国人身体健康,国家便会富强,不会受人欺辱。”

——黄达胜

香港中小企经贸促进会副会长、香港常康健工房董事

中博会香港参展商黄达胜先生(中间)

受现代健康饮食观的影响,健康与饮食已经成为了时下最热门的话题之一。许多人对带有甜味的食品望而却步,害怕摄入过多的糖分导致身体发胖、内分泌混乱,畏惧加大糖尿病以及各种心脑血管疾病等隐患。但是,在人生五味中,“甜”为大多数人带来愉悦的体验,有时候少一丝甜,则会少一份幸福的感受。

为了让大家都能吃上健康的“甜”,第十五届中博会香港参展企业——香港常康健工房有限公司(以下简称为“常康健”)科研团队研发了健怡木糖,满足了现代人对健康和美味的双重需求。

常康健工房三大主推产品

1 Sin Free Sugar,即健怡木糖

这款健怡木糖不是代糖,是天然的真糖,除了可以制做甜品外,亦可以烹煮。健怡木糖源自美国并获得澳大利亚悉尼大学的认证,升糖指数值为2,而一般白砂糖则为65,不易影响身体血糖,符合现代的健康饮食文化,适合关注血糖及健康人士使用。

 

2 肝滋宝

这是一款植物胶囊,加拿大制造,素食者亦适合服用。它是保持肝脏脂肪平衡,促进肝功能、保持肝细胞再生,促进AST(谷草转氨酶)和ALT(谷丙转氨酶)健康的佳品。尤其是酒席之后,可以解酒护肝,消除疲劳。

 

3 幽门旋菌清

这是一款保胃产品,同样是加拿大制造。它由优质黄连木的乳香脂制成,专门针对幽门螺旋菌。服用这款产品有助于改善胃酸倒流,消化不良,胃胀气、肢体精神倦怠、面色欠佳或萎黄。饮食失调或不振等问题。

 

第十五届中博会参展商故事之

香港常康健工房连续4年参展中博会的秘诀

黄达胜先生于2014年由出口贸易转营进口保健品,并成立香港常康健工房有限公司。在常康健开创保健品项目的初期,遇到了开发中国大陆市场的困难。幸运的是,他选择了与中博会——一个致力于为国内外中小企业打开商机,促进各国(地区)中小企业合作与发展的平台合作。就是这样,作为一家香港中小企业,常康健在广东省经信委与中博会的帮助和推介下,得以成功进军大陆市场。 

“我了解到药厂老板是一个良心老板, 跟我司宗旨相同”

——行业黄昏求转型,创办事业记良心

黄达胜先生和他的合作伙伴经营的公司最初于1985年以出口贸易业务为主,后来香港出口贸易生意逐渐式微,艰巨困难。2013年初,他在加拿大跟一位科研朋友谈起退休生活时,萌生了为公司转型加添保健品项目的念头。为了保证产品健康有效,他聘请了一位拥有18年研发保健产品经验的加拿大自然疗法医生做顾问;为了确保产品优质,他在加拿大走访了多家药厂,最后选择了一家同时拥有GMP(药品生产质量管理规范)验证和TGA(澳大利亚药物管理局)验证的药厂。双方多年来秉承“向顾客推荐优质又保持原味的健康产品”的理念,合作至今。

“主要原因除了产品优质外,最重要是踏上中博会这个正确平台”

——结缘中博会,起航见曙光

有了优质的产品,就要有平台销售。在香港,黄达胜先生公司的三款产品得以在华润堂各店销售,然而保健产品在香港本土市场不大,开拓大陆市场迫在眉睫。

2015年6月,香港常康健工房有限公司在大连参加由香港中华厂商联合会主办的大连市香港工展会,在开幕那天经中博会香港地区总顾问邓锦添博士介绍,他报名参展第十二届中博会,希望在这个专门为促进中小企业健康发展而设的平台上“试水”,把好的产品推向大陆市场。就是这样,黄达胜先生和他的公司与中博会结下了缘分。

同年10月10至13日第十二届中博会展会期间,黄达胜先生遇上了五粮液的经理和员工。在交谈中,对方了解到常康健工房推出的两款保健产品,认为两家公司的产品是绝配,能维护客户的身心健康,因此当即向其下单购买。也正是通过中博会,常康健工房有了更多的机会直接接触国内的顾客,加深大陆客商和顾客对常康健销售外国保健品的看法。唯一遗憾的就是,保健产品在中国被列入药物类,常康健工房的两款产品还在办理申请进口证等手续的过程中,因此暂时还不能在药店上架销售,从而未能与国内经营保健品的进口商进一步合作。

2016年,香港常康健工房有限公司继续参加中博会,并认识了许多新客户。第二年,黄胜达先生和广东省经济和信息化委员会副主任吴东文和中博会事务局局长何佐贤在香港举行的第十三届中国国际中小企业博览会发布见面并交谈,主动向中博会事务局提出帮助他找寻正确渠道申请保健产品进口中国的请求,并亲自到广州拜访中博会事务局。经过中博会事务局王福秀副局长的协助,黄达胜先生了解了保健产品进口手续流程。自此,黄达胜先生和香港常康健工房有限公司跟中博会的友谊更加深厚了。

常康健工房连续多年参展,特别是在2017年的第十四届中博会后,黄胜达先生作为中博会的老朋友和资深参展商,他将参展时注意到的一些问题在2018年年初向中博会事务局发来了一封详细又真诚的邮件,提出了他作为香港参展商的一份子对中博会的感想和未来发展的建议。为了进一步解释他的想法,黄达胜先生还亲自拜访了何佐贤局长。双方亲切互动交流,共同努力,建设更好的中博会平台,让服务中小企业的发展落到实处,发挥中博会为世界中小企业搭建沟通、交流与合作的桥梁的最大作用。

通过中博会这一平台,黄胜达先生认识且加入了香港中小企经贸促进会,被委任为2018-2020年度常务副会长,其间接受了荣誉杂志访问,令香港常康健工房有限公司知名度上升,成为有信誉的品牌。

“我很幸运能认识中博会何局长和他上下同心、能干的团队;踏上这平台,我的事业一帆风顺”

——互相支持,情谊永固

黄达胜先生评价中博会是一个非常有人情味的、实实在在为中小企业服务的国际性展会。他说,公司转型再创业,虽然期间遇到困难和辛苦,除了努力、决心和学习外,但很幸运能踏上中博会这样上商机处处、正确的平台。

过去的三年里,中博会向黄达胜先生和常康健工房给予了支持和鼓励,帮助他寻找商机,让内地群众有机会认识常康健工房的优质保健产品。今年10月的第十五届中博会,黄达胜先生将带领他的公司团队第四次参加中博会,期待能与中博会再次顺利合作,为香港与内地的联手共赢出力。

[责任编辑:陈廷仁]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

热点推荐

专题推介

凤凰新闻 天天有料
分享到:
合河乡 灰碑 浙江海盐县秦山镇 西公廨 龙洲街道
炒米店路口 天宁寺电管局社区 杭边村 下面高乡 蓟县候家三八村
早餐店 加盟 五芳斋早点怎样加盟 早点来早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 北京早点车加盟
早点加盟好项目 大华早点怎么加盟 大华早点怎么加盟 早点加盟小吃 早餐行业加盟
连锁早餐加盟 绿色早餐加盟 早点小吃加盟网 早点加盟店有哪些l 早餐包子加盟
投资加盟店 学生早餐加盟 早餐馅饼加盟 安徽早餐加盟 北京早点小吃培训加盟