https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

http://rzxosz.nasuyu.com

http://uc5l1i.0731ysh.cn

http://xq8vdq.majalive.com

http://omkj1m.tgltour.com

http://0skljx.kmjt01.com

http://cfipc7.metertube.com

http://jnu1rp.zinnheini.com

http://0iaygo.buzzfiol.com

http://hu609j.jewelpixie.com

http://r0jtgj.ifsti.com

您所在位置:首页  >  要闻 > 正文

国庆走高速避开易堵点 交警将启用无人机抓拍占道

2018-10-24 07:00 来源:南宁新闻网—南宁晚报 作者:周志英 王璐
最新传奇sf 不管怎样,你从扑头盖脸的雪里站起来的时候,一定记得要大笑。

今年清明期间,广西高速交警曾用无人机抓拍并曝光占用应急车道的车辆(交警供图)

 今年国庆节假期为10月1日至7日,7座以下小型客车免费通行高速公路,不少人会选择自驾车出游。据广西高速交警部门预判,9月30日下午至晚上、10月1日白天将出现出城方向的车流高峰;10月6日、7日会出现返程车流高峰。

 区内部分高速公路受施工影响,车道变窄,易引发交通拥堵。广西高速交警部门结合往年经验,为大家支招避拥。另外,今年国庆假期期间,高速交警将继续严厉打击和曝光侵占应急车道违法行为,请勿随意穿插和占用应急车道通行。

 路况:广西高速公路三大易拥堵路段

 一、G72线泉南高速公路郁江特大桥至六景段

 ●拥堵原因:

 一是郁江特大桥旧桥加固施工封闭,只能使用新桥通行(单幅双向通行),在通过新大桥时,每个方向通行的车道数量会由四车道压缩至双车道。二是G80线经兴六互通转入G72线柳州往南宁方向时,转弯B匝道只有双车道。

 ●绕行办法:

 1.南宁入城方向

 桂林、柳州、来宾等地的驾驶员朋友们可以沿来马高速至南宁,玉林的驾驶员朋友们可以沿玉铁高速至合浦再转南北高速至南宁,贵港的驾驶员朋友们可以沿贵合高速至合浦再转南北高速至南宁。

 2.南宁出城方向

 去桂林、柳州、来宾等地的驾驶员朋友们可以沿来马高速至来宾再转其他路线;打算去往玉林的,可以从南宁沿南北高速至合浦再转玉铁高速至玉林;去贵港可沿南北高速至合浦再转贵合高速至贵港。

 二、G72线泉南高速1104公里(粟家互通立交段)、G65线包茂高速2486公里(僚田互通立交及桂林服务区段)等路段

 ●拥堵原因:

 多股车流交会。粟家互通立交段主要是桂林市区道路桂兴路出城车流、S2201省道与G72线车流交会;僚田立交段主要是桂林收费站出城车流、桂林两江机场往柳州方向车流与G65线包茂高速车流交会。桂林西立交则是桂林至三江高速和G65线包茂高速车流交会。G65线包茂高速K2486+000桂林服务区路段由于位置便利,导致许多车辆在路边排队等待进入服务区休息及加油,引起后方车辆缓行。

 ●绕行办法:

 1.往柳州方向:桂林北粟家立交→福利路→西二环路→机场路→临苏路→苏桥收费站。(若西二环也发生拥堵时:桂林北粟家立交→绕城高速→马面立交→池头立交→苏桥)

 2.往阳朔、梧州、广东方向:桂林北粟家立交→绕城高速→马面立交→阳朔→梧州。

 3.往湖南方向:G72线池头立交→绕城高速→粟家立交→G76线夏蓉高速灵川段。

 三、G75线兰海高速公路K2072+760~K2073+400路段(黄屋屯路段)、K2091+575~K2094+000路段

 ●拥堵原因:

 上述两路段施工,封闭半幅车道。在通过施工路段时,单向会由四车道压缩至双车道。

 ●绕行办法:

 1.北海往南宁方向:G75线那丽收费站→G325国道→G75线南间收费站。

 2.南宁往北海方向:G75线南间收费站→G325国道→G75线那丽收费站→回到G75线。

 3.北海往防城港方向:G75线那丽收费站→G325国道→S312省道→防城港。

 提醒:有序通行别占用应急车道

 1.出行前了解路况错峰出行

 受气候、流量、交通事故、突发事件等各种因素影响,高速路况会随时发生变化。市民出行前应通过高德地图、百度地图等导航软件和交通广播提前了解沿途交通情况,避开拥堵路段,选择适合的交通线路、时段出行。此外,可以登录交管12123交通安全综合服务管理平台(www.122.gov.cn ),或安装交管12123平台手机客户端,了解实时路况信息播报。

 2.违法占用应急车道将被抓拍

 广西高速交警提示,由于部分高速公路施工路段在国庆期间无法撤离,导致该路段可能会出现缓行情况。另外,部分路段可能因为车流量过大或交通事故导致拥堵。请广大驾驶员注意控制车距,谨慎驾驶,不随意变更车道,不占用应急车道,有序通行。

 国庆期间,广西高速交警将继续加大对违法占用应急车道违法行为的查处和曝光力度,采取固定摄录与流动摄录相结合、地面抓拍和空中无人机抓拍相结合、交警抓拍和群众摄录举报相结合的方式,严厉打击和曝光侵占应急车道违法行为。

 3.轻微事故快速处理减少拥堵

 国庆期间,广西高速交警继续联合广西保险行业、广西各高速公路运营公司等部门对假日期间发生的轻微交通事故实施高速公路轻微财产损失交通事故快速处理机制。国庆期间,广西高速公路各主要路段发生的交通事故,未造成人员伤亡,未损坏公共设施,车辆可以安全驶离,且购买有交强险,拥有广西牌照的,适用高速快处机制。即“人未伤、车能动、损失小、有保险、广西牌”的轻微事故应自觉使用高速快处机制。同时,也鼓励非广西牌照的车辆使用高速快处机制。在发生轻微事故后,驾驶员应及时按照高速交警指令,简单固定证据后撤离现场,到交警部门指定的快处快赔点进行处理,以减少路面拥堵。

 ■快处快赔点地址:

 1.G72线桂林至柳州段:永福服务区快赔点(柳州往桂林方向)、永福收费站快赔点、新兴柳州西出口快赔点、柳州市区靓车港、鹿寨县城快赔点。

 2.G72线柳州至南宁段:新兴柳州西出口快赔点、柳州市区靓车港、鹿寨县城快赔点、来宾市众鑫快赔点(来宾高中对面)、伶俐服务区快赔点、南宁市蓝天修理厂快赔点。

 3.G75线南宁至北海段:钦州西收费站快赔点、合浦收费站快赔点。

 4.G80线六景至贵港段:横县鑫辉修理厂快赔点、贵港市港兴修理厂快赔点。

编辑:赵虹


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
西城街道 西利市营胡同 火照陂 阳春乡 淮路东路
肖家河沿街 洪一乡 五音 观音阁乡 铜川市
早餐豆腐脑加盟 早点加盟多少钱 知名早餐加盟 春光早点加盟 早点店加盟
北方早餐加盟 中式早点加盟 早餐加盟好项目 早餐包子店加盟 加盟 早点
加盟早点车 我想加盟早点 早点来加盟 早点 加盟 品牌早餐店加盟
上海早点 早点加盟小吃 书店加盟 我想加盟早点 粗粮早餐加盟