https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/04x264/

http://1bofdv.kidsphp.com

http://nbcpng.ado2015.com

http://huhwtm.fmzddz.com

http://i1bl9f.2agarage.com

http://owjpyp.jewelpixie.com

http://nfn5ki.sicsworld.com

http://kdvsqd.sdgtcs.com

http://1cfecu.ycqyw.com

http://bj5ylo.xghuodai.com

http://p6ix55.8884558.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>图说新闻 正文

花纸作品《重生》:烧制在瓷器上的唐山精神(图)

  http://www.huanbohainews.com.cn.rlachile.com   2018-10-21 8:26 来源:环渤海新闻网  

花纸作品《重生》:烧制在瓷器上的唐山精神

图为名为《重生》的陶瓷咖啡具。记者赵亮 郑勇 摄

  环渤海新闻网消息 (记者 魏伟)9月16日,第二十一届唐山中国陶瓷博览会拉开帷幕,徜徉在陶瓷的海洋,一套名为《重生》的陶瓷咖啡具吸引了游客的目光。该套瓷具的花纸设计融入诸多唐山元素,生动呈现了唐山人民的抗震精神。

  腾飞的凤凰、惟妙惟肖的影人、山势挺拔的凤凰山、寓意深远的丹凤朝阳铜像、河河相通的环城水系、宽阔通达的公路……烧制在瓷器上的小小花纸作品,集众多唐山元素于一身,运用特殊的陶瓷原料结合独到的工艺印刷,达到了完美的艺术呈现,反映着唐山人民丰富多彩的物质、精神生活。

  一枚花纸,往往能赋予瓷器以灵魂。

  谈起《重生》的设计初衷,唐山凯乐金花纸有限公司董事长高继辉介绍,1976年,唐山在大地震中被夷为平地,其惨烈程度世所罕见。然而,唐山人民凭借“公而忘私,患难与共,百折不挠,勇往直前”的抗震精神,如同隐匿于山的凤凰,在废墟之上涅槃重生。

  作品《重生》由设计师赵跃设计。作品中腾飞的凤凰采用特殊工艺来实现其身体在顺光与逆光情景中的光变效果;波光粼粼的湖水波纹在浮雕工艺中得以立体的展现;点缀在整幅画面中的亮金,在阳光的映射下闪耀夺目;产品各器型的金边均通过精心处理,减少在日常使用中的磨损;为了能更好地延伸画面的寓意,载体选用了世界公认的高档瓷种——唐山骨瓷。“看这道蓝色条纹,设计灵感就来自咱唐山的环城水系。”高继辉拿起一个咖啡杯介绍说。

  说起花纸工艺的发展与创新,高继辉说,随着生活水平的提高,人们对于瓷器的要求也越来越高。相较于以前的大膜花纸,现在的小膜花纸更加环保、色彩更加艳丽,也更具有艺术性。在唐山,陶瓷花纸生产企业并不少见,仅就凯乐金公司而言,不仅有着专业的设计及技术研发团队,还引进了日本全自动生产线,各个环节采用国内外先进的印刷工艺。产品健康无害、绿色环保,充分满足了国内外市场对高档陶瓷装饰产品的需求,也为陶瓷消费者提供了更多的选择。

稿源: 唐山晚报 编辑: 张凌
.
相关新闻:
唐山将推动市核心区及周边陶瓷企业退城搬迁   18-09-14
唐山凝碧瓷艺术馆坚持“三美一体”创作现代陶瓷(图)   18-09-13
唐山召开陶瓷产业转型升级动员会   18-09-13
唐山市召开第二十一届唐山中国陶瓷博览会新闻发布会   18-09-11
第21届唐山中国陶瓷博览会将于16日开幕   18-09-11
图片
 
综合新闻>>
·第二次全国污染源普查基础知识问答(一)
·唐山民政局组织党员干部观看评剧《爱洒夕阳》
·唐山市商务局创建服务品牌促进营商环境
·唐山公务员技能竞赛半决赛落幕
·2018陶瓷作品评比颁奖仪式在陶瓷博览中心举行
·唐山市2018年“十项重点工作”8月份情况通报
·陶博会人才技术交流大会举办21届 引才聚智硕果累累
·唐山市区又新增一处博物馆(组图)
·声光电营造美轮美奂陶博会
·唐山开展严厉打击非法集资集中宣传活动
社会>>
·65岁老人高速公路上遇见两车追尾 下车示意被撞身亡
·幼儿园50多名孩子长期流鼻血 园方拒绝做甲醛检测
·微信买私房月饼 吃出肠胃炎后被拉黑
·什刹海西海湿地公园本月底开放
·超强台风“山竹”来袭
·广东和海南高铁因强台风“山竹”将全部停运
·350件古希腊“海底遗珍”亮相故宫
·“扶人被讹”小伙起诉被扶者案和解
·京张高铁北京段首个隧道贯通
·河南一小学营养餐变"素面"多人被处理 省教育厅发声
 
热点新闻
·【专题】第十一届中国评剧艺术节
·百年唐车领跑“中国速度”(图)
·唐山凝碧瓷艺术馆坚持“三美一体”创作现代陶瓷(图)
·这份房车旅游攻略,你值得拥有(组图)
·丁绣峰就唐山市中心区旅游目的地建设工作进行调研
·唐山欢送2018年度首批入伍新兵(组图)
·群英荟萃竞陶博(组图)
·唐山:荷花坑市场价格(2018-10-21)
·唐山:路南全面启动退役士兵接收工作(图)
·唐山丰润举办2018年教师节庆祝表彰大会(组图)
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
张贵庄 永登县 史努比主题公园枢纽 翰苑村 延安西路
林洪媛 吉安市 南门湖 安源镇 千秋乡
健康早餐店加盟 早点包子加盟 早餐加盟网 早点来加盟 早餐的加盟
早餐包子加盟 早点连锁加盟 早餐项目加盟 早餐加盟品牌 雄州早餐加盟
早点店加盟 五芳斋早餐加盟 早餐加盟项目 北京早点摊加盟 四川特色早点加盟
中式早餐加盟 早餐店加盟哪家好 早点 加盟 书店加盟 早餐系列