https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

http://h7i9xm.blvdsa.com

http://kaqopa.027scpf.com

http://rozvuj.mpgdzs.com

http://zwlwva.ryujry.com

http://7ft9w9.hzspln.com

http://v7czxd.319fbg.com

http://onvwvh.jisusj.com

http://r8zkhr.aoyanadel.com

http://je20i4.lzrkjs.com

http://ecp9n0.mscnc.net

国家能源局主管    中国电力传媒集团主办
您的位置> 首页->安全生产

重庆信通"私人医生"保电网信息通信安全

1.95传奇 笔者认为,所有这些预期之变既是均衡力量显现的结果,又将对长期趋势产生极其微妙的影响。

来源: 中国电力新闻网      日期:18.09.28

  中国电力新闻网讯 通讯员 杨渝海 袁野 谢秋洪 报道 随着“迎峰度夏”保供电的结束。9月25日,从国网重庆信通公司传来消息,该公司红岩共产党员服务队支撑保障电网信息通信畅通,为信息通信机房安全运行画上圆满句号。

  电力信息通信机房是电网调度控制自动化和管理现代化过程中重要基础设施,为电网安全稳定运行提供信息通信支撑保障。国网重庆信通公司所辖有CQ-FHD1、CQ-DD02、调度161等重要信息通信站点共计16个,机房内现有在运基础设施设备共计188套。

  自迎峰度夏以来,该公司高度重视信息通信机房安全稳定运行,为了贴身做好信息机房运维工作,该公司组织红岩共产党员服务队要像“私人医生”一样加强机房运维管理,落实隐患排查,校核基础资料,补充设备备件,合理安排人员,开展7*24小时电话值班,保证信息通信设备安全稳定运行,全力支撑保障电网信息通信畅通。

  在保障期间,该公司红岩共产党员服务队共处理基础设施相关故障43项;消除运行缺陷3项;更换压缩机、室外风机、膨胀阀门等重要备件45件;核对完善机房基础图纸资料50余张,圆满完成迎峰度夏信息通信支撑保障工作。

  在工作中,红岩共产党员服务队队员无畏室外恶劣作业环境,发挥党员冲锋模范作用,展现了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的电网人风采,撑起信息通信机房一片清凉。 

  虽然高温天气即将结束,但该公司红岩共产党员服务队队长表示:作为电网信息通信机房的“私人医生”,将继续不懈努力,持续深入开展隐患缺陷排查治理工作,迎接秋季安全大检查等相关工作,保障电网信息通信安全。

责任编辑:周小博  投稿邮箱:网上投稿

附件:

  【稿件声明】凡来源出自中国电力新闻网的稿件,版权均归中国电力新闻网所有。如需转载请注明出处,想了解 更多精彩内容,请登录网站:http://www-cpnn-com-cn.rlachile.com

相关新闻
均安 民族大学社区 地质五队宿舍 旺厝围 鸡场布依族彝族苗族乡
药厂 科索沃中世纪建筑 中央镇 龙会镇 咸丰县
粗粮早餐加盟 清真早餐加盟 湖北早餐加盟 快餐早点加盟 河北早餐加盟
早餐面馆加盟 亿家乐早餐加盟 东北早餐加盟 卖早餐加盟 全球加盟网
天津早点小吃培训加盟 粗粮早餐加盟 早点招聘 全福早餐加盟 早餐馅饼加盟
安徽早餐加盟 早点小吃加盟店 早点加盟多少钱 早点车加盟 早点加盟项目